Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška

27.10.2015 21:00

ZÁPIS

z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 27. října   2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Přítomni: Ing. M. Drs,  T. Korba,   Mgr. Monika Kratochvílová,    J. Zeman, S. Princ, M. Kosová, R. Bártů

Program:

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.

2. Projekt pošta Partner.

3. Různé.

4. Závěr.

 

1.  Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je     přítomno 7 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášení schopné. Jednohlasně byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni  Roman Bártů  a Tomáš  Korba, zapisovatelkou  Marta Kosová.   

2. Starosta obce seznámil přítomné s návštěvou zástupců České pošty, kteří informovali o  záměrech České pošty, s.p.  o budoucnosti pobočkové sítě v republice, cílem  projektu Pošta Partner je převod poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí  osobou, a  provozovna pošty ve Velké Chyšce  byla vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner.  Zastupitelstvo obce  předběžně souhlasí s projektem Pošta Partner a pověřuje starostu obce k jednání s Českou poštou o tomto projektu.

3. Zastupitelstvo obce Velká Chyška  bere na vědomí rozpočtové opatření  č. 7 za       měsíc  září 2015  schválené starostou obce ( dle plnění) a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za měsíc říjen 2015 (oprava místní komunikace, údržba veřejného osvětlení,…)

4. Předsedkyně  finančního výboru předložila Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 9. 2015, kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má  předepsané náležitosti, a dále  předložila Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 5.1.2015 do 30. 6. 2015 Mateřské školy Velká Chyška,  kdy nebylo zjištěno nehospodárné nebo neúčelné nakládání s finančními prostředky, pokladní kniha má předepsané náležitosti. Předsedkyně kontrolního výboru předložila Zápis z jednání  kontrolního výboru konaného dne 30. června 2015. 

5. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje koupi 128 m2  za cenu 100,- Kč/ 1 m2 na p.č. 194/5 v k. ú. Velká Chyška  od M. K..  Obec Velká Chyška bude hradit s tímto spojené náklady. 

6. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje   provedení opravy místní komunikace na p.č 141/1 v k. ú. Velká Chyška (příjezd k čp. 27 – Mařincovi) fimou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Pelhřimov, K Silu 1143.

7. Starosta obce informoval o Příkaze Celního úřadu pro Kraj Vysočina ze dne 9. října 2015, kterým byla Obci Velká Chyška uložena pokuta ve výši 500,- Kč a náklady řízení ve výši 1000,- Kč, zastupitelstvo obce rozhodlo o úhradě celkové částky 1500,- Kč z rozpočtu obce a  o upuštění od vymáhání této náhrady po statutárním zástupci obce.

8. Zastupitelstvo obce  souhlasí s výměnou trafostanice Černý rybník – výměna TS.  Zastupitelstvo  obce požaduje, aby  firma E.On  při této výměně vytýčila stávající trasu vodovodu, aby tento vodovod nebyl při výměně poškozen.

 

Zapsala  dne 27. října   2015 ve 20,20 h  Marta Kosová.

 

Ověřovatelé zápisu:          Roman Bártů         Tomáš Korba

 

 

USNESENÍ

z 14. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne  27. října      2015   od 19 h v kanceláři Obecního úřadu ve  Velké  Chyšce

Zastupitelstvo obce po projednání    

1.bere na vědomí

záměry České pošty, s.p.  o budoucnosti pobočkové sítě v republice, cílem  projektu Pošta Partner je převod poštovních provozoven na Pošty Partner, což jsou pošty provozované třetí  osobou, a  provozovna pošty ve Velké Chyšce  byla vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner,  zastupitelstvo obce  předběžně souhlasí s projektem Pošta Partner a pověřuje starostu obce k jednání s Českou poštou o tomto projektu

2.bere na vědomí

rozpočtové opatření  č. 7 za   měsíc  září 2015  schválené starostou obce ( dle plnění)

3. schvaluje

rozpočtové opatření č. 8 za měsíc říjen 2015 (oprava místní komunikace, údržba veřejného osvětlení,…)

4. bere na vědomí

Zápis  z jednání finančního výboru o výsledcích  kontroly hospodaření za období od 1.1.2015 do 30. 09. 2015, Protokol o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření za období od 5.1.2015 do 30. 6. 2015 Mateřské školy Velká Chyška a  Zápis  z jednání kontrolního výboru konaného dne 30. června 2015. 

5. schvaluje

 koupi 128 m2  za cenu 100,- Kč/ 1 m2 na p.č. 194/5 v k. ú. Velká Chyška  od M.K.,  s tím, že   Obec Velká Chyška bude hradit s tímto spojené náklady. 

6. schvaluje

provedení opravy místní komunikace na p.č 141/1 v k. ú. Velká Chyška (příjezd k čp. 27 – Mařincovi) fimou Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Pelhřimov, K Silu 1143.

7. schvaluje

úhradu pokuty a nákladů řízení v celkové výši 1500,- Kč plynoucí z Příkazu Celního úřadu pro Kraj Vysočina ze dne 9. října 2015 z rozpočtu obce  a upuštění od vymáhání této  náhrady po statutárním zástupci obce

8. souhlasí

s výměnou trafostanice Černý rybník – výměna TS a zároveň  požaduje, aby  firma E.On  při této výměně vytýčila stávající trasu vodovodu, aby tento vodovod nebyl při výměně poškozen.

 

Josef Zeman,  místostarosta                                                  Ing. Martin Drs, starosta obce

 

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz