Obec Velká Chyška zápis a usnesení z 8. zastupitelstva

26.09.2019 10:11

ZÁPIS

ze 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. září 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

___________________________________________________________________________

 

Přítomni: Ing. M. Drs, T. Korba, J. Zeman, S. Princ, Z. Štěpánek, Bc. M. Kosová, J. Mička, Mgr. M. Kratochvílová, Jiří Bezemek

Program:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu.
  2. Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška.
  3. Různé  

 

1.Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Martin Drs.  Konstatoval, že jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva obce a je tedy usnášeníschopné. Byl schválen program zasedání, ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Mička a Mgr. Monika Kratochvílová., zapisovatelkou Bc. Marta Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0.

 

2. Starosta obce seznámil přítomné s výsledky poptávky cenové nabídky na akci „Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška“, jsou k dispozici nabídky třech firem, a to

Jiří Plášil, IČO: 40692884, Lukavec

Jiří Toman, IČO: 72130164, Pojbuky 53

SBH Hovorka s.r.o., IČO: 28076044, Červená Řečice 303.

Z těchto nabídek byla vybrána k provedení této akce firma Jiří Plášil, IČO: 40692884, Lukavec, která nabídla nejnižší cenu.

 

3. Starosta obce informoval o skutečnosti, že do katastru nemovitostí byl zapsán Kulturní dům Velká Chyška, bylo mu přiděleno čp. 106. Dále zastupitelé diskutovali o nutnosti případných oprav (okna, střecha, fasáda).

 

Zapsala: Bc. Marta Kosová, dne 26. září 2019 v 20,00 h.

 

Ověřovatelé zápisu:   Josef Mička

                                                           Mgr. Monika Kratochvílová

 

USNESENÍ

 

ze 8. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 26. září 2019 od 19 h  v kanceláři Obecního úřadu  ve Velké Chyšce

 

Zastupitelstvo obce po projednání    

 

1. schvaluje

program 8. zasedání zastupitelstva obce

a určuje

ověřovateli zápisu Josef Mička a Mgr. Monika Kratochvílová, zapisovatelkou Bc. Martu Kosovou


2. schvaluje

nabídku Jiřího Plášila, IČO: 40692884, Lukavec s nejnižší cenou na provedení akce „Obnova sociálního zařízení sportoviště Velká Chyška“

 

3. bere na vědomí

zápis Kulturního domu Velká Chyška do katastru nemovitostí a přidělení čp. 106, nutnost případných oprav (okna, střecha, fasáda) na něm

 

 

Josef Mička, místostarosta                                        Ing. Martin Drs, starosta obce

 

 

 

 

Kontakt

Obec Velká Chyška Velká Chyška č. 69
394 28 Velká Chyška
+420 565 442 825

Úřední hodiny:
út a čt 19 - 21 hodin
info@velkachyska.cz